University of Toronto Phonetics Lab


Director: Alexei Kochetov al dot kochetov at utoronto dot ca
Lab Manager & Webmaster: Radu Craioveanu radu dot craioveanu at utoronto dot ca

Updated Dec 18 2016